Frågor och svar om öppna data

För vem är öppna data avsedda?

PPRS öppna data är i första hand avsedda för att sökas och sedan bearbetas i andra applikationer eller system. Du kan göra urval eller använda PRS öppna data som en del av dina tjänster.

Observera att det för enstaka användare är enklare att söka information direkt via Sökning av kungörelser i handelsregistrets informationstjänst eller via informationstjänsten FODS.

Varför öppnas data upp?

Öppna data påskyndar användningen av information och hjälper dig att utveckla nya tjänster och ny affärsverksamhet. Du kan kombinera olika typer av data i dina tjänster. Exempel på hur öppna data kan användas:

  • du kan göra urval
  • du kan göra en länk från din nätbutik till öppna data för att till exempel kontrollera om dina kunder är registrerade för moms
  • du kan skapa tjänster som är baserade på öppna data.

Vilka är nackdelarna med öppna data?

Öppna data kan också ha negativa verkningar: Tjänsteleverantörers informationstjänster kan innehålla olika slags uppgifter om samma företag, till och med föråldrade uppgifter, beroende på hur ofta tjänsteleverantörerna uppdaterar sina databaser. Vissa företagssöktjänster uppdaterar sina uppgifter per telefon och mot betalning. Företag ska se upp för sådana tjänster.

PRS ansvarar inte för innehållet i andra parters söktjänster även om PRS öppna data anges som källa. Företagare ska vid behov kontakta tjänsteleverantören och be dem att stryka de föråldrade uppgifterna.

När kan PRS öppna data användas?

Det tekniska gränssnittet kan användas alla dagar dygnet runt. Materialet uppdateras en gång om dagen, och det innehåller registeruppdateringar som gjorts dagen innan.

Du använder gränssnittet för PRS öppna data på egen risk. PRS tillhandahåller gränssnittet i befintligt skick utan garantier av något slag och ansvarar inte för hur de applikationer som använder gränssnittet fungerar. PRS utför tekniskt underhåll och ger tekniskt stöd under tjänstetid.

Vad betyder de olika termerna?

  • Öppna data: Öppna data är gratis och kan återanvändas fritt i maskinläsbar form för vilket ändamål som helst.
  • Maskinläsbar form, teknisk tillgänglighet: Data i maskinläsbar form gör det möjligt för programvaran att enkelt specificera, identifiera och välja uppgifter ur data.
  • Öppna datalager: Öppna datalager innebär att offentliga data tillhandahålls i maskinläsbar form för fri återanvändning. Detta gäller inte sekretessbelagda data eller om användningen av data begränsas i lag. Även forskare eller myndigheter kan få begränsad tillgång till datalager, men då är det inte fråga om öppna data i ordets egentliga mening.
  • Återanvändning av data: Återanvändning av data innebär att fysiska eller juridiska personer använder dokument från den offentliga sektorn i kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte, och att syftet avviker från det ursprungliga, offentliga syftet med dokumenten. I praktiken innebär återanvändning att data kombineras med andra data, eller något annat innehåll, eller att helt nya tjänster skapas som är baserade på öppna data.
  • API: Ett programmeringsgränssnitt (application programming interface, API) är en specifikation för hur olika program kan utföra begäran och utbyta information med varandra.